GIỚI THIỆU BẢO MẬT

Chính Sách Bo Mt

 

Gii thiu

 

Chính sách bo mt này áp dng cho các Trang web và Dch v do VGM cung cp cho ngưi dùng trc tuyến s dng thiết b di đng, máy tính bng, máy tính cá nhân hay các thiết b khác (sau đây gi chung là "VGM" hoc "chúng tôi"). Bng cách truy cp hoc s dng Trang web và Dch v, bn đã đng ý vi các điu khon trong Chính sách bo mt này. Ni dung chính ca Chính sách bo mt: nhng thông tin gì VGM đưc thu thp t ngưi dùng; cách s dng và lưu tr; khi nào nhng thông tin này đưc tiết l cho bên th ba; cách ngưi dùng, ph huynh hoc ngưi giám h kim soát vic s dng và tiết l nhng thông tin đó; các thông tin này đưc bo v bng cách nào. Vui lòng đc k chính sách bo mt này trưc khi s dng các Trang web và Dch v ca chúng tôi.

Đi vi các vn đ không đưc nêu trong Tha thun này, xin vui lòng tham kho Tha thun cp phép ngưi dùng đin t ca chúng tôi (https://www.vgm.vn/privacy). Nếu bn có bt k câu hi hoc khiếu ni liên quan đến chính sách bo mt này, xin vui lòng liên h vi chúng tôi ti đa ch email: vgmcsteam@gmail.com.

Xin lưu ý rng Chính sách bo mt này không áp dng cho các hot đng trc tuyến bên ngoài Trang web và Trò chơi ca VGM và chúng tôi không có quyn kim soát các hot đng ca các Trang web khác. Ngoài ra, chúng tôi đc bit khuyên bn nên đc k Chính sách bo mt ca bt k Trang web bên th ba nào trưc khi cung cp bt k thông tin cá nhân nào.

Nếu bn là ngưi dùng t mt quc gia khác Vit Nam, thông tin cá nhân bn cung cp có th đưc chuyn, lưu tr và x lý sang Vit Nam hoc các cơ s vn hành khác ca VGM.

Bng cách s dng các sn phm hoc dch v trc tuyến ca VGM, bn đng ý vi Chính sách bo mt này. Nếu bn không đng ý vi Chính sách bo mt này, vui lòng không s dng Trang web ca chúng tôi hoc các sn phm hoc dch v VGM khác. Chính sách bo mt này có th thay đi theo thi gian, vì vy vui lòng kim tra thưng xuyên đ đm bo bn biết v bt k thay đi nào. Nếu chúng tôi thc hin các thay đi quan trng đi vi Chính sách bo mt này, chúng tôi s thông báo cho bn bng cách nêu rõ các thay đi trên trên Trang web hoc trong Chính sách bo mt này và nếu cn, chúng tôi s cung cp cho bn các tùy chn b sung trưc khi các thay đi có hiu lc. Vic bn tiếp tc s dng Trang web ca VGM hoc các dch v sn phm khác cho thy bn đã chp nhn nhng thay đi này.

Xin lưu ý rng bn có quyn t do quyết đnh có cung cp cho chúng tôi thông tin cá nhân ca bn hay không, nhưng mt mc đ nht đnh, vic không đng ý cung cp có th nh hưng xu đến tri nghim ngưi dùng v dch v ca chúng tôi.

 

Ni dung

 

1. Phm vi ca Chính sách bo mt này là gì?

Các trò chơi ca VGM đưc phát hành và vn hành trên web và thiết b di đng. VGM, bao gm các chi nhánh, công ty con hoc các đơn v khác đang kim soát, đưc kim soát hoc chu s kim soát tương đương như VGM. Trong Chính sách bo mt này, chúng tôi gi "VGM", "Chúng tôi", "Phía chúng tôi", v.v.

Chính sách bo mt này áp dng khi bn truy cp và s dng Trang web và Dch v ca chúng tôi (bao gm mi Trang web, trò chơi, ng dng, tên min do VGM s hu hoc kim soát).

 

2. Chúng tôi s thu thp thông tin trc tiếp nào t bn?

Tr li: Bn có th cn cung cp cho chúng tôi mt s thông tin cá nhân ca bn khi s dng và truy cp các Trang web và Dch v. Thông tin cá nhân s đưc s dng cho các mc đích đưc mô t trong Chính sách bo mt này.

Nếu bn đăng ký tài khon bng cách s dng và truy cp các Trang web và Dch v ca chúng tôi, bn có th cn cung cp các thông tin sau:

 

• Đa ch email ca bn;

• Mt khu; và

• Giúp chúng tôi đm bo rng chính bn đang truy cp vào tài khon ca bn hoc giúp chúng tôi ci thin dch v ca chúng tôi.

 

Đôi khi bn có th to mt s tính năng cá nhân trên Trang web hoc Dch v ca mình, trong trưng hp đó bn có th cn cung cp nhng thông tin sau:

 

nh h sơ;

• Tên ngưi dùng trò chơi;

• Gii tính ca bn;

• Chi tiết thông tin cá nhân (như tui hoc khong tui);

• Thông tin v trí mà bn cung cp;

• Liên kết đến h sơ trang mng xã hi ca bn;

• Thông tin chi tiết v trò chơi bn đang chơi;

• S ID ngưi chơi đưc to bi VGM đ xác đnh h sơ ca bn.

 

Nếu bn chn to mt tính năng cá nhân, mt s thông tin s đưc công khai và có sn trên Trang web và Dch v (bao gm nhưng không gii hn ):

 

• ID ngưi chơi ca bn; và

nh h sơ ngưi chơi ca bn.

 

Bn có th truy cp cài đt quyn riêng tư ca tng Trang web và Dch v đ có thêm thông tin v cài đt quyn riêng tư ca mình.

 

3. Chúng tôi thu thp thông tin ca bn đâu?

Tr li: Khi bn s dng dch v ca chúng tôi, tùy thuc vào gói dch v c th mà bn đang s dng (ví d: bn đăng ký tài khon ngưi dùng trên mt nn tng và trò chơi, đăng ký các trò chơi mi ca chúng tôi, v.v.), chúng tôi có th yêu cu đa ch email, s đin thoi / s đin thoi di đng, s nhân thân ca bn (chng minh thư và / hoc h chiếu, v.v.), đa ch, gii tính ca bn, v.v. Đ tránh nghi ng, mt s khu vc (như Đài Loan), chúng tôi ch cn thu thp s đin thoi / s đin thoi di đng, s nhân thân (chng minh thư và / hoc h chiếu, v.v.), đa ch, gii tính; ngưi dùng các quc gia thuc khu vc Châu Âu và Châu M có th không cn cung cp s đin thoi / s đin thoi di đng, s nhân thân (chng minh thư và / hoc h chiếu, v.v.), thông tin đa ch. Đi vi tt c ngưi dùng, chúng tôi có th thu thp đa ch IP ca bn khi bn s dng dch v ca chúng tôi, nhưng chúng tôi đm bo rng chúng tôi s không s dng thông tin cá nhân ca bn mà không có s đng ý trưc hoc sau ca bn; hoc s dng thông tin cá nhân ca bn đ liên kết vi các thông tin khác.

 

4. Loi thông tin nào chúng tôi thu thp t bn?

Tr li: Theo danh mc thông tin, chúng tôi có th thu thp thông tin sau t bn:

Nếu bn truy cp hoc s dng các Trang web và Dch v ca chúng tôi, thnh thong chúng tôi s thu thp mt s thông tin k thut và t đng. Ví d:

 

       Cookies

Mc đích ca vic s dng cookie là: (1) gi cho bn đăng nhp hoc đm bo rng giao dch ca bn din ra thun li; (2) phân tích cách khách hàng s dng Trang web và Dch v cũng như vic trin khai Trang web và Dch v (n danh); (3) công khai Dch v và Trang web ca chúng tôi.

Như đã đ cp trên, chúng tôi có th cn cookie đ cung cp cho bn các dch v ca chúng tôi. Bn vn có th s dng dch v ca chúng tôi khi tt cookies, tuy nhiên bn có th không s dng đưc mt s tính năng nht đnh, chng hn như cài đt ngôn ng và đăng nhp t đng.

 

       Mt s thông tin t đng:

• Đa ch IP;

• Loi máy tính hoc thiết b di đng bn đang s dng;

• Phiên bn h điu hành ca bn;

• S nhn dng thiết b di đng, ví d như đa ch MAC, s nhn dng cho nhà qung cáo (IDFA) và / hoc S nhn dng thiết b di đng quc tế (IMEI);

• Loi trình duyt ca bn;

• Ngôn ng trình duyt ca bn;

• Truy vn, thoát trang và URL;

• Loi nn tng;

• S ln nhp vào trang hoc tính năng;

Tên min;

• Trang đích;

• Duyt trang và th t ca các trang này;

Thi gian dành cho mt trang c th;

• Trng thái trò chơi, ngày và gi ca Trang web hoc s kin trò chơi ca chúng tôi.

Thông tin này có th đưc liên kết vi ID mng xã hi ca bn, ID trên nn tng ca bên th ba hoc ID trong Trang web và Dch v.

Khi bn đăng ký, đăng nhp, np tin hoc m TICKET trong HELP, chúng tôi có th thu thp đa ch IP ca bn và ch s dng nó cho mc đích phân tích thng kê, chng hn như kim tra xem có gian ln mt s kênh nht đnh v sng ngưi dùng; hoc phân tích ngun ngưi dùng.

 

       Thông tin thanh toán

Bn có th có cơ hi mua tin o hoc vt phm o trên các Trang web và Dch v ca chúng tôi. Đ hoàn tt giao dch mua hàng, h thng thanh toán bên th ba ca chúng tôi có th thu thp thông tin thanh toán t bn, bao gm đa ch gi thư, đa ch email và thông tin tài chính (như s th, mt khu). Chúng tôi s không lưu tr thông tin tài chính ca bn, nhưng s nhn đưc mt s thông tin phi tài chính cn thiết đ hoàn tt giao dch mua, chng hn như tên, đa ch thanh toán và các mt hàng đã mua đ hoàn tt đơn đt hàng ca bn (sau đây gi là "Thông tin phi tài chính"). Nếu bn đang giao dch qua nn tng ca bên th ba, chúng tôi cũng có th thu thp Thông tin phi tài chính đ hoàn tt giao dch mua ca bn và bn cũng cn đc k chính sách bo mt ca các bên th ba, vì thanh toán ca bn chu nh hưng bi chính sách ca các bên th ba đó.

• Các tình hung khác:

Nếu bn truy cp các Trang web và Dch v t thiết b di đng ca mình, chúng tôi cũng có th thu thp các thông tin sau:

 

• Đt nưc ca bn; và

• V trí ca bn.

 

Bng cách s dng các Trang web và Dch v ca chúng tôi, bn cũng có quyn truy cp vào thông tin ca nhng ngưi chơi khác, bao gm:

• Tham gia vào các din đàn và bng tin;

• Công khai gi bình lun cho ngưi chơi khác hoc bng trò chơi;

• Gi tin nhn hoc li mi riêng tư cho ngưi chơi khác trc tiếp thông qua Trang web ca chúng tôi hoc qua email;

• Trò chuyn vi nhng ngưi chơi khác; và / hoc

• Công khai nh hoc bn v.

 

Các thông tin liên lc và thông tin đưc to ra bi vic s dng các tính năng trên s đưc chúng tôi lưu tr và duy trì đ bo v an ninh ca bn và bo v quyn li ca chúng tôi.

Nếu bn liên lc vi b phn chăm sóc khách hàng ca chúng tôi, chúng tôi cũng có th ghi li thông tin ca bn bao gm ID, hot đng chơi trò chơi, ni dung đi thoi ca bn vi chúng tôi và các ni dung khác mà bn chia s vi chúng tôi.

Nếu bn gi thông tin liên lc thông qua s đin thoi di đng hoc các s nhn dng đưc liên kết vi thiết b ca bn cho chúng tôi đ chúng tôi h tr bn, như tin nhn văn bn, thông tin bn cung cp s đưc ghi li.

 

5. Chúng tôi thu thp thông tin gì t mng xã hi hoc nn tng ca bên th ba?

Tr li: Nếu bn truy cp hoc s dng Trang web hoc Dch v ca chúng tôi thông qua mng xã hi hoc bên th ba, chúng tôi có th t đng nhn thông tin v bn da trên: (1) Trang web hoc Dch v bn truy cp và s dng; (2) chính sách và điu khon hot đng ca mng xã hi hoc nn tng ca bên th ba; (3) cài đt quyn riêng tư ca bn; và (4) cài đt quyn riêng tư ca bn bè bn.

 

Ví d v thông tin có th đưc thu thp:

• Tên và h ca bn;

nh h sơ ca bn hoc đa ch Trang web ca nh;

• ID mng xã hi hoc ID nn tng ca bên th ba;

• D liu công khai như ID mng xã hi ca bn bè hoc ID nn tng ca bên th ba;

• Đa ch email đăng nhp bn cung cp cho mng xã hi hoc nn tng ca bên th ba khi bn đăng ký;

• V trí thc tế ca bn và v trí ca thiết b khi bn s dng đ truy cp các Trang web và Dch v ca chúng tôi;

• Gii tính ca bn;

• Ngày sinh và / hoc tui ca bn;

• Thông tin có sn công khai khác trên các mng xã hi hoc nn tng ca bên th ba; và / hoc

• ID hoc bt k thông tin nào khác ca nn tng bên th ba mà bn hoc mng xã hi ca bn chia s vi VGM.

 

Bn có th truy cp mng xã hi hoc nn tng ca bên th ba đ có thêm thông tin v cài đt quyn riêng tư ca mình.

 

Khi bn s dng dch v ca chúng tôi thông qua tài khon bên th ba, chúng tôi có th thu thp tên và / hoc thông tin chân dung tài khon ca bn ti bên th ba đó. Vic cung cp hay không danh sách bn bè và / hoc đa ch email ca bn đưc liên kết vi các tài khon bên th ba s ph thuc vào quyết đnh ca bn da trên chính sách bo mt ca các nn tng bên th ba đó.

 

6. Điu gì xy ra nếu bn không đng ý cung cp cho chúng tôi nhng thông tin cn thiết hoc vi vic x lý, truyn ti và / hoc lưu tr thông tin cá nhân ca chúng tôi?

Tr li: Xin lưu ý rng, khi cung cp thông tin, chúng tôi cn mt s thông tin cá nhân t bn đ phc v cho dch v ca chúng tôi; vic không cung cp hoc trì hoãn cung cp thông tin có th ngăn bn s dng mt s hoc tt c các dch v, gây nh hưng xu đến tri nghim ngưi dùng v dch v ca chúng tôi. Ví d: khi bn đăng ký trò chơi mi ca chúng tôi, chúng tôi có th cn s đin thoi di đng ca bn đ thc hin đăng ký. Nếu không cung cp hoc trì hoãn cung cp thông tin, bn s không th đăng ký thành công trò chơi đó; ngoài ra, chúng tôi có th yêu cu bn cung cp s nhân thân và / hoc s đin thoi khi bn gi yêu cu ly li mt khu hoc các lý do khác; vic không cung cp hoc trì hoãn cung cp các thông tin đó có th kéo dài thi gian x lý ca chúng tôi. Đ tìm hiu thêm v chúng tôi s cn nhng thông tin gì ca bn, chúng tôi khuyến khích bn đc Chính sách bo mt này mt cách cn thn và kng.

 

7. Chúng tôi có chia s thông tin chúng tôi thu thp t bn vi các nn tng ca bên th ba không?

Tr li: Không, trong hu hết các trưng hp, chúng tôi s không cung cp thông tin cá nhân ca bn cho bên th ba. Tuy nhiên, nếu có, chúng tôi s cn có đưc s đng ý ca bn trưc khi cung cp và s ký mt tha thun riêng hoc bao gm các điu khon bo mt đ đm bo bo mt thông tin cá nhân ca bn.

 

Chúng tôi có th thu thp và tiết l thông tin n danh tng hp cho các bên th ba, nhưng s không xác đnh bt k ngưi dùng c th nào đ phân tích, tiếp th, qung cáo hoc các mc đích thương mi khác.

 

Chúng tôi cũng có th tiết l thông tin ca bn cho các bên th ba trong các trưng hp sau:

• Nếu bn đng ý;

• Nếu bn tương tác vi ngưi chơi trên Trang web hoc Dch v ca chúng tôi, ID ca bn, mô t v hot đng trò chơi, bài đăng ca bn, phương thc liên lc và hình nh ca bn có th đưc tiết l cho nhng ngưi chơi này;

• Khi qung cáo, chúng tôi có th tiết l thông tin hiu sut, thông tin tng hp ca nhng ngưi dùng cá nhân không xác đnh, thông tin k thut nht đnh và các thông tin khác liên quan đến vic bn s dng và truy cp Trang web và Dch v. Các công ngh có th theo dõi như cookies và beacons có th đưc s dng cho qung cáo.

• Khi có quy trình pháp lý, điu tra hoc kin tng ca pháp lut hoc quy đnh hin hành tn ti yêu cu tiết l thông tin ca bn.

• Nếu chúng tôi tin rng có s tn ti ca mt bên th ba, công chúng hoc bt k quyn li nào ca chúng tôi có th b đe da, hoc kh năng vi phm pháp lut và các quy đnh khác.

 

Đ vn hành Trang web và Dch v ca chúng tôi, chúng tôi có th y thác cho bên th ba cung cp dch v lưu tr, thanh toán, phân tích, thư đin t và các dch v khác đ giúp chúng tôi ci thin và nâng cp Trang web và Dch v ca mình, vì vy chúng tôi có th tiết l thông tin ca bn cho các nhà thu. Chúng tôi s ký hp đng vi nhà thu đ gi bí mt thông tin ca bn và h s ch thay mt cho chúng tôi s dng chúng.

 

8. Chúng tôi s dng thông tin ca bn như thế nào và cho mc đích gì?

Tr li: Trên thc tế, chúng tôi s ch thu thp thông tin cá nhân ca bn đ cung cp và ci thin cht lưng dch v ca chúng tôi đ bn có th có tri nghim ngưi dùng tt hơn. Ví d: chúng tôi có th s dng s đin thoi / s di đng ca bn trong các chương trình khuyến mãi ( Gi thông báo đy, gi quà, vv). Trong hu hết các trưng hp, chúng tôi s không chia s thông tin cá nhân ca bn mà chúng tôi thu thp t bn. Tuy nhiên, nếu chúng tôi cn chia s thông tin cá nhân ca bn vi các bên th ba khác ngoài s đng ý ca bn, chúng tôi s nhn đưc s đng ý ca bn trưc.

 

Chúng tôi lưu trthu thp thông tin ca bn đ cung cp tri nghim chơi trò chơi tt hơn cho ngưi chơi:

• Vn hành, ci thin, ti ưu hóa các Trang web và dch v và tri nghim ngưi chơi ca chúng tôi;

• To tài khon trò chơi ca bn và cho phép bn chơi các trò chơi ca chúng tôi;

• Xác đnh và đ xut liên h vi nhng ngưi chơi khác và cung cp cho bn các dch v mang tính cá nhân hóa;

• Giao tiếp gia nhng ngưi chơi vi nhau;

• Cung cp h tr k thut và tr li các câu hi t ngưi chơi;

• H tr ngăn chn gian ln hoc các hot đng bt hp pháp tim n và thc hin Điu khon dch v ca chúng tôi;

• Qun lý và công khai các văn bn và qung cáo hành vi;

• Thông báo cho ngưi chơi v các cp nht trong trò chơi, sn phm mi hoc khuyến mi;

• Qun lý gii thưng, kho sát, rút thăm trúng thưng, cuc thi, s kin khuyến mãi hoc s kin khác đưc qung cáo và qun lý bi chúng tôi hoc đi tác kinh doanh ca chúng tôi.

• Tuân th các nghĩa v pháp lý ca chúng tôi đ gii quyết mi tranh chp có th phát sinh gia chúng tôi và bn hoc nhng ngưi chơi khác và đ thc thi các tha thun ca chúng tôi vi các bên th ba; và

• Tiến hành nghiên cu.

 

Chúng tôi có th gi thông tin qung cáo đến đa ch email bn đã cung cp cho chúng tôi. Nếu bn đ li s đin thoi di đng hoc thông tin nhn dng thiết b liên lc, chúng tôi có th gi mt s thông tin qung cáo đến đin thoi di đng hoc thiết b liên lc khác ca bn.

 

9. Chúng tôi có s dng thông tin cá nhân ca bn cho mc đích phân tích không?

Tr li: Chúng tôi s ch s dng d liu cá nhân ca bn cho mc đích ci thin cht lưng dch v, ch yếu đ phân tích trong ni b các d liu cá nhân ca bn (không bao gm thông tin nhy cm cá nhân), bao gm thng kê và phân tích các s kin đc bit.

 

10. Thông báo đy có tùy chn không?

Tr li: Khi chúng tôi cung cp dch v ca mình, đc bit là trong nhng khong thi gian nht đnh, khi chúng tôi qung bá các trò chơi ca mình, chúng tôi có th gi cho bn thông báo đy qua s đin thoi di đng hoc tin nhn trên nn tng tin nhn mà bn cung cp cho chúng tôi. Bn có th t chi nhn thông báo di đng như vy bng cách làm theo các hưng dn trong ni dung thông báo đó hoc bn có th t chi nhn tin nhn t nn tng ca chúng tôi thông qua cài đt trên nn tng đó. Tuy nhiên, xin lưu ý rng chúng tôi có th thông báo cho bn v thi gian bo trì máy ch ca trò chơi. Vic t chi nhn tin nhn t nn tng ca chúng tôi có th nh hưng đến tri nghim và lch trình chơi trò chơi ca bn.

 

11. Làm thế nào chúng tôi có th cung cp cho bn các dch v h tr ngưi dùng?

Tr li: Trong mt s trưng hp, chúng tôi có th gi email hoc phn hi HELP TICKET ca bn trên nn tng đ h tr dch v ca chúng tôi; mt s vùng / quc gia nht đnh, chúng tôi có th liên h vi bn qua nn tng tin tc hoc s đin thoi/ s di đng. Hãy yên tâm rng tt c thông tin bn cung cp cho chúng tôi, chng hn như thông qua h thng HELP TICKET (nơi bn có th báo cáo li hoc phn hi đ xut ca mình), s ch đưc s dng đ gii quyết các vn đ ca bn và ci thin cht lưng dch v ca chúng tôi.

 

12. Chúng tôi s lưu tr thông tin cá nhân nào?

Tr li: Tài khon ngưi dùng và thông tin kháng cáo ngưi dùng bn cung cp cho chúng tôi s đưc lưu tr.

 

13. Chúng tôi có s dng bên th ba đ x lý thông tin cá nhân ca bn không?

Tr li: Không, trong hu hết các trưng hp, chúng tôi s không cn bên th ba x lý thông tin cá nhân. Tuy nhiên, nếu cn thiết, chúng tôi s phi có đưc s đng ý ca bn trưc khi x lý và ký kết tha thun x lý d liu vi các b x lý bên th ba đ đm bo bo mt thông tin cá nhân ca bn.

 

 

14. Làm thế nào đ bn kim soát nhng gì bn s tiết l công khai vi nn tng ca chúng tôi?

Tr li: Xin lưu ý rng các dch v ca chúng tôi có th cung cp BBS, phòng trò chuyn và / hoc h thng trò chuyn trong trò chơi. Đây là nhng nơi công cng và tt c ngưi dùng có quyn truy cp vào ni dung mà bn tiết l, và có th có nhng ri ro nht đnh. Do đó, đ tránh mi hot đng nguy him, chúng tôi mun nhc bn rng bn cn suy nghĩ tht k trưc khi quyết đnh tiết l thông tin cá nhân, đc bit là các thông tin nhy cm nơi công cng. Là nhà cung cp dch v, chúng tôi đây đ thông báo cho bn rng bn có th chn gia vic tiết l thông tin cá nhân công khai hoc xóa nhng tiết l đó bng cách liên h qua email ca chúng tôi: vgmcsteam@gmail.com.

 

15. Nếu bn có bt k câu hi hoc thc mc nào v Chính sách bo mt này, làm cách nào đ bn có th liên h vi chúng tôi?

Tr li: Bn có th liên h vi chúng tôi ti vgmcsteam@gmail.com và chúng tôi s tr li bn trong vòng ba mươi (30) ngày k t khi nhn đưc email ca bn.

 

16. Chúng tôi đã thc hin các bin pháp và chương trình bo mt nào đ đm bo vic bo v thông tin và d liu ca bn?

Tr li: Đ bo v tt hơn thông tin cá nhân và thông tin ca bn, chúng tôi đã thc hin mt lot các bin pháp toàn din, chng hn như:

1) Mã hóa mt khu ngưi dùng trong quá trình lưu tr;

2) Kim soát truy cp d liu ni b;

3) Truyn d liu qua đưng truyn chuyên dng mng ni b;

4) Cơ chế máy ch pháo đài;

5) Hp tác vi các bên th ba đ x lý d liu vi s đng ý trưc ca ngưi dùng.

 

17. Làm thế nào đ chúng tôi qun lý và cp nht thông tin ca bn?

Tr li: Đ qun lý và cp nht thông tin đưc thu thp t mng xã hi hoc bên th ba, xin hãy xem trang cài đt ca h.

Đ qun lý và cp nht thông tin bn gi trc tiếp cho chúng tôi, hãy truy cp trang cài đt trên Trang web hoc dch v ca chúng tôi.

Nếu bn mun qun lý hoc cp nht thông tin ca bn mà chúng tôi thu thp đưc hoc có câu hi khác, vui lòng gi email đến vgmcsteam@gmail.com Chúng tôi s tr li yêu cu ca bn trong vòng 30 ngày.

Nếu bn mun ngăn chúng tôi s dng thông tin ca bn, vui lòng gi email đến vgmcsteam@gmail.com. Chúng tôi s tr li yêu cu ca bn trong vòng 30 ngày.

Nếu bn mun ngăn chúng tôi s dng d liu v trí t đng ca bn, bn có th truy cp cài đt ca ng dng có liên quan trên thiết b di đng hoc thiết b liên lc ca bn.

Nếu bn mun ngng nhn email qung cáo, tin nhn văn bn hoc thông báo đy, xin vui lòng gi email cho vgmcsteam@gmail.com. Lưu ý rng yêu cu ca bn có th mt khong 3 ngày làm vic đ h thng x lý, trong thi gian đó bn s tiếp tc nhn email qung cáo, tin nhn văn bn hoc tin nhn đy.

Nếu bn mun ngăn chúng tôi s dng cookies ca bn, bn có th truy cp trang cài đt ca trình duyt hoc đến trang cài đt ca trình phát flash. Xin lưu ý rng nếu bn chn chúng tôi s dng cookies, bn s không th tri nghim mt s tính năng trên Trang web hoc Dch v.

 

18. Chúng tôi có theo dõi tín hiu không?

Tr li: v cách phn hi nhng tín hiu không theo dõi đưc (DNS), hin ti chưa có tha thun nào, vì vy chúng tôi không phn hi (DNS).

 

19. Chúng tôi có li khuyên nào cho các liên kết ca bên th ba?

Tr li: Liên kết ca bên th ba có th đưc gn trong Trang web hoc Dch v. Vic s dng các liên kết như vy và ni dung ca các liên kết đó s áp dng cho Chính sách bo mt ca bên th ba đó. Do đó, nếu bn có bt k câu hi nào, bn s cn đàm phán vi các bên th ba này.

 

20. Chính sách ca chúng tôi dành cho tr em là gì?

Tr li: VGM không cung cp sn phm cho tr em và chúng tôi không c ý thu thp thông tin cá nhân t tr em. Nếu bn dưi 13 tui, bn có th s dng và truy cp các Trang web và Dch v ca VGM dưi s cho phép ca cha m hoc ngưi giám h ca bn.

VGM tôn trng quyn riêng tư ca cha m và tr em và cam kết tuân th Lut bo v quyn riêng tư trc tuyến ca tr em. Nếu ph huynh tin rng con ca h đã gi thông tin cá nhân cho VGM, h có th liên h vi chúng tôi qua email ti vgmcsteam@gmail.com. Chúng tôi s xóa nhng thông tin này ngay khi chúng tôi biết rng chúng liên quan đến tr em dưi 13 tui. Chúng tôi nhn thy tm quan trng ca vic bo v quyn riêng tư ca tr em và khuyến khích ph huynh thưng xuyên kim tra và giám sát vic s dng các hot đng trc tuyến ca chúng.

 

21. Chúng tôi s gi thông tin ca bn trong bao lâu?

Tr li: Chúng tôi s lưu gi thông tin ca bn trong khong thi gian hp lý và cn thiết cho các hot đng kinh doanh ca chúng tôi.

 

22. Làm thế nào đ bn có th nhn thy nhng thay đi trong chính sách bo mt ca chúng tôi?

Tr li: Thnh thong chúng tôi có th thay đi Chính sách bo mt ca mình và chúng tôi s thông báo cho bn và nhng ngưi khác bng cách đăng thông báo ti https://www.vgm.vn/privacy hoc bng cách gi thông báo đến đa ch email lưu tr ca bn trưc khi thay đi có hiu lc. Chúng tôi s b sung thêm bng cách đăng thông báo trên trò chơi, trang mng xã hi và / hoc din đàn và các Trang web khác. Bn nên đnh k kim tra ti: https://www.vgm.vn/privacy và chính sách bo mt này đ cp nht.

 

23. Làm thế nào đ bn liên h vi chúng tôi?

Tr li: Nếu bn có bt k câu hi, nhn xét hoc quan tâm nào v Chính sách bo mt và / hoc cách thc hin ca chúng tôi, vui lòng gi email đến vgmcsteam@gmail.com.