ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Tha Thun Ngưi Dùng

 

Vui lòng đc k các điu khon và điu kin ca Tha thun này ("Tha thun") trưc khi s dng Trang web và Dch v ca chúng tôi. Nếu bn không đng ý vi các điu khon và điu kin trong Tha thun này, bn s không đưc s dng, truy cp các Trang web và Dch v ca chúng tôi. Nếu bn nhp vào "Tôi đng ý" khi đăng ký tài khon hoc truy cp, s dng Trang Web và Dch v ca chúng tôi, bn đưc coi là đã chp nhn Tha thun này.

 

Tha thun này áp dng cho tt c các Trang web, nn tng web, nn tng ng dng (bao gm tt c các phn trong đó) ("Trang web"), bt k ni dung hoc dn xut nào do VGM hoc các bên đi tác ch đnh s hu, điu hành hoc kim soát; tt c dch v đưc cung cp cho khách hàng ("Bn") thông qua Trang web, bao gm bt k phn nào trong đó, bt k ni dung hoc dn xut ca ni dung nào trong đó, bao gm nhưng không gii hn vi các ng dng web, ng dng di đng, din đàn, bng thông báo, vt phm o, tin o có th đưc truy cp thông qua Trang web ("Dch V").Tha thun này cũng s bao gm tt c các tài liu đính kèm, chính sách và tài liu (bao gm c chính sách quyn riêng tư) đưc đưa vào Tha thun này và các Tha thun b sung. ("Tha thun").

 

VGM và các chi nhánh liên quan s đưc gi là "Chúng tôi", hoc "VGM" trong Tha thun này. Chúng tôi có quyn thay đi, sa đi, thêm, thay thế hoc xóa ("thay đi") bt k điu khon nào ca Tha thun này. Chúng tôi s s dng các n lc thương mi hp lý đ cung cp cho bn các thông báo v thay đi trên Trang Web. Quá trình s dng ca bn s ch thay đi sau ngày áp dng thay đi. Nếu bn truy cp hoc s dng Trang Web hoc Dch V sau ngày thay đi, bn đưc coi là đã chp nhn điu khon thay đi. Đ biết thêm chi tiết v vic thay đi, xin vui lòng truy cp Trang Web ca chúng tôi ti https://www.vgm.vn/terms.

 

Nếu bn không đng ý vi nhng thay đi, bn có th không s dng hoc không truy cp vào Trang web và Dch v, nếu vn s dng hoc truy cp vào các Trang Web và các Dch V ca chúng tôi bn s đưc coi là đng ý vi s thay đi này.

 

1. S hu trí tu và cp phép

Tt c các Trang Web, Dch V, bao gm nhưng không gii hn tt c ni dung, ý tưng, sáng to, biu đt, thông tin, hình nh, đ ha, d liu, văn bn, âm thanh, video, biu tưng, trò chơi, phn mm, là tài sn đc quyn ca VGM hoc bên đưc VGM cp phép (ngoi tr các ni dung đăng ti).

 

Bn đưc cp giy phép cá nhân, có th hy b, không đc quyn, gii hn, không th chuyn nhưng, không th cp phép, phi thương mi đ truy cp và s dng Trang web và Dch v ch cho mc đích gii trí cá nhân, vi điu kin bn tuân th đy đ tt c chính sách và điu khon ca Trang web và Dch v trong Tha thun này. Nếu bn s dng hoc truy cp Trang web và Dch v thông qua bên th ba, quyn truy cp hoc s dng Trang web và Dch v ca bn cũng s b chi phi bi các điu khon và điu kin gia bn và bên th ba. Tr các quy đnh rõ ràng trong Tha thun này, chúng tôi không cung cp cho bn bt k quyn nào thông qua ng ý hoc thc thi pháp lý, đc bit, chúng tôi không cp cho bn bt k quyn sa đi, tái to, thay đi, đo ngưc, phân phi hoc s dng, hin th hoc các quyn khác ca Trang web và Dch v. Bn tha nhn rng tt c các quyn trong Trang web và Dch v là tài sn ca VGM và bên cp phép, tt c các quyn và quyn s hu trong Trang web và Dch v, bao gm nhưng không gii hn tt c các  bng sáng chế, bn quyn, bí mt thương mi, thương hiu, tên thương mi và bo mt thông tin v.v. Tt c đưc bo lưu bi VGM và bên cp phép ca nó.

Trang web và Dch v đưc cung cp "nguyên trng" và bn chu mi ri ro khi truy cp và s dng Trang web và Dch v.

 

2. Quyn sa đi, đình ch và chm dt

Chúng tôi có quyn sa đi, đình ch hoc chm dt Trang web và Dch v hoc bt k phn nào trong đó vào bt c lúc nào có th có hoc không có thông báo. Khi đng ý vi Tha thun này nghĩa là bn đã đng ý rng, chúng tôi s không chu trách nhim vi bn hoc bt k bên th ba nào v vic sa đi, đình ch hoc chm dt nào như vy.

 

3. Tài khon

Vi mc đích truy cp hoc s dng Trang web hoc Dch v, chúng tôi có th yêu cu bn gi mt s thông tin cá nhân ca bn, bao gm nhưng không gii hn đa ch email, tên, ngày sinh hoc thông tin thanh toán ca bn đ to tài khon ("Tài khon"). Bn hiu rõ và đng ý rng bn có th la chn cung cp tt c thông tin cá nhân theo ý ca bn. Bn hiu rõ và đng ý rng trong tài khon bn không có quyn s hu hay quyn li đc bit nào. Bn tuyên b và đm bo rng: (a) thông tin cá nhân bn cung cp là chính xác và cp nht (bao gm c đa ch email ca bn); (b) bn s duy trì và cp nht thông tin cá nhân ca mình đ đm bo rng nó chính xác và cp nht. Chúng tôi có quyn chm dt quyn truy cp hoc s dng Trang web và Dch v ca bn nếu bt k thông tin nào bn cung cp không chính xác, không đúng s tht, không đy đ, không cp nht hoc không đưc cp nht.

 

Đ truy cp và s dng Trang web và Dch v, bn cn phi la chn tên ngưi dùng. Bn đng ý rng bn hoàn toàn chu ri ro và trách nhim cho vic la chn tên ngưi dùng đó. Chúng tôi có quyn t chi cp, đình ch, đình ch hoc chm dt tên ngưi dùng mà bn đã chn khi tên ngưi dùng (1) vi phm hoc nh hưng xu đến quyn ca bên th ba; (2) vi phm chính sách công, quy đnh hoc pháp lut (3) nh hưng xu đến thin chí và hot đng ca VGM.

 

Bn cũng cn chn mt mt khu đ truy cp và s dng Trang web và Dch v. Bn hoàn toàn chu trách nhim v vic duy trì tính bo mt ca tài khon, tên ngưi dùng và mt khu ca bn, bao gm mi thông tin liên quan đến tài khon, tên ngưi dùng và mt khu này. Chúng tôi khuyến khích tài khon ca bn s dng mt khu "mnh" (kết hp ch hoa và ch thưng, s và ký hiu).

Bn không đưc s dng bt k tài khon ca ngưi khác dưi bt k hình thc nào, cũng như không đưc cho phép bt k ai khác s dng tài khon ca bn. Nếu bn chu bt k thit hi hoc mt mát nào do vic bn s dng tài khon khác hoc ngưi khác s dng tài khon ca bn, bn s t chu trách nhim v nhng thit hi và tn tht đó, dù có s đng ý hay không có s đng ý ca bn, chúng tôi s không chu trách nhim trong bt c trưng hp nào cho nhng thit hi hoc mt mát như vy.

Tài khon ca bn có th chu bt c khon phí và l phí nào, và bn đng ý thanh toán tt c các khon phí và l phí, bao gm thuế và phí. Bn hiu rõ và đng ý rng chúng tôi có th thêm các Trang web và Dch v mi vi phí và l phí b sung, theo quy đnh ca chúng tôi. Bn cũng hiu và đng ý rng chúng tôi có th thay đi hoc sa đi phí hoc l phí cho các dch v và trang web hin có theo quyết đnh ca chúng tôi. Bn tha nhn và đng ý rng bn s hoàn toàn chu trách nhim cho tt c các khon phí và l phí đưc thanh toán qua tài khon ca mình. Bn tha nhn và đng ý rng VGM s không hoàn tr các khon phí và l phí mà bn đã tr thông qua tài khon ca bn.

 

4. Tin o và vt phm o

Tin o hoc tín dng có th tn ti khi s dng các Trang web và Dch v ca chúng tôi. Bn tha nhn và đng ý rng tin o hoc vt phm o ch có th đưc s dng cho mc đích s dng Trang web và Dch v và s không đưc s dng cho các mc đích khác. Bn cũng tha nhn và đng ý rng tin o hoc hàng hóa o không có giá tr tin mt và không th chuyn đi hoc trao đi dưi bt k hình thc nào ging tin mt. Bn hiu và đng ý rng tin o hoc vt phm o ch gii hn trong phm vi cá nhân, có th hy ngang, không th chuyn nhưng, không th cp phép và không đưc y quyn thương mi khi bn s dng Trang web và Dch v ca chúng tôi, và nó không th đưc xem như là mt tài sn ca bn theo bt k cách nào.

Chúng tôi có quyn cung cp bt kng tin o hoc vt phm o nào cho bn hoc bt k khách hàng nào khác. Chúng tôi cũng có quyn xóa, thay đi, qun lý, điu chnh, kim soát hoc chm dt bt k loi tin o hoc vt phm o nào trong tài khon ca bn. Ngoài ra, chúng tôi có quyn thay đi hoc nh hưng đến giá tr hoc giá c ca tin o hoc hàng hóa o trên các trang web hoc dch v ca chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyn tính phí cho vic truy cp và s dng tin o hoc các vt phm o theo quy đnh ca chúng tôi. Vic mua tt c các loi tin o và vt phm o là quyết đnh cui cùng và không đưc hoàn tr li, chuyn nhưng hoc trao đi trong bt k trưng hp nào.

Nếu bn truy cp tin o hoc vt phm o ca chúng tôi thông qua tin o hoc vt phm o ca bên th ba, bn cũng s b ràng buc bi các điu khon ca bên th ba và chúng tôi s không chu trách nhim v Tha thun ca bn vi bên th ba. Nếu bn và các bên th ba đng ý chu trách nhim chung và liên đi đi vi bt k thit hi hoc mt mát nào vi chúng tôi, bn cũng s chu trách nhim chung và liên đi đi vi chúng tôi.

Bn đng ý rng sng, tính cht và sng tin o và các mt hàng o trong tài khon ca bn đưc xác đnh và đưc tính toán bi chúng tôi.

Bn đng ý rng bn s không tham gia vào bt k giao dch, bán, mua hoc trao đi tin o hoc hàng hóa o ("giao dch trái phép") mà không có s đng ý trưc bng văn bn ca chúng tôi. Bn hoàn toàn chu trách nhim cho tt c các ri ro phát sinh t đó. Chúng tôi có quyn chm dt, đình ch, đình ch hoc rút li các giao dch đó, bao gm nhưng không gii hn vic chm dt, đình ch, đình ch hoc rút tin o, hàng hóa o hoc tài khon ca bn, nếu chúng tôi xác đnh đưc bt k giao dch trái phép nào.

 

5. Trách nhim ca bn

Bng cách s dng hoc truy cp các trang web và / hoc dch v ca chúng tôi, bao gm c vic s dng và truy cp vào các Ni dung đăng ti (như đưc đnh nghĩa dưi đây), bn đng ý tuân theo Quy tc và Nguyên tc ca Cng đng như mt phn ca Tha thun này. Bn đng ý tuyt đi không thc hin các hành đng sau:

(1) Xâm phm quyn s hu trí tu ca bt k bên th ba nào, bao gm thông tin bo mt;

(2) Phát tán bt k ni dung tc tĩu, khiêu dâm, đe da, ph báng, thù hn, xúc phm chng tc hoc sc tc, kích đng, la đo, xuyên tc, bôi nh, nói xu hoc đưa ra các bình lun hoc ni dung h thp, không phù hp, bao gm vic s dng bt k các ký t và ch th nào có th gây hi hoc đe da s an toàn ca tr em và tr v thành niên;

(3) S dng Trang Web hoc Dch v vi phm pháp lut và quy đnh có liên quan hoc b cm bi các điu khon trong Tha thun này;

(4) Theo dõi, quy ri, đe da hoc la gt nhng khách hàng khác hoc bt k thành viên nào ca chúng tôi;

(5) To danh tính gi hoc mo danh ch th hoc thc th khác, bao gm nhưng không gii hn cho thy bn là ngưi chính thc hoc đi din ca VGM, ch bng tin, ngưi hưng dn, ngưi dùng khác hoc ch s hu khác hoc bn là ngưi ni tiếng hoc ngưi ca công chúng;

(6) Truy cp vào tài khon ca nhng ngưi dùng khác mà không đưc phép;

(7) Gi, đăng, truyn ti hoc cung cp bt k ni dung tc tĩu, khiêu dâm, đe da, ph báng, thù hn, xúc phm chng tc hoc sc tc, kích đng, la đo, xuyên tc, bôi nh, nói xu hoc đưa ra các bình lun hoc ni dung h thp, không phù hp, bao gm c vic s dng các ký t hoc ni dung tương ng, bao gm bt k ch đ nào có th gây nguy him hoc đe da s an toàn ca tr em hoc tr v thành niên;

(8) Đưa các đ ngh, qung cáo hoc cung cp các loi hàng hóa, dch v hoc các hình thc kinh doanh khác trên trang web hoc dch v ca chúng tôi;

(9) Gi, đăng ti, truyn ti hoc cung cp bt k ni dung, thông tin hoc tài liu, thư rác, qung cáo rác, thư dây chuyn, kế hoch kim t tháp, cơ hi đu tư hoc ni dung mang tính cht thương mi hoc qung cáo trái phép, không phù hp, thông tin hoc thông tin liên lc mà chưa đưc cho phép hoc cp phép, tr khi chúng tôi cho phép rõ ràng bng văn bn.

(10) Chia s mt khu ca trang web, dch v hoc tài khon vi bên th ba;

(11) Gi, đăng ti, truyn ti hoc cung cp bt k ni dung, thông tin hoc ý kiến nào đưc bo v hoc hn chế bi quyn s hu trí tu (bao gm bn quyn và thương hiu, bí mt thương mi hoc bng sáng chế) cho quyn s hu ca bên th ba, bao gm quyn riêng tư và quyn công khai, tr khi bn là ch s hu ca chúng và y quyn cho VGM đ có tt c các giy phép cn thiết đ ph biến hoc duy trì ni dung, thông tin hoc ni dung đăng ti đó;

(12) Các tuyên b sai v ngun gc, danh tính hoc ni dung ca thông tin đưc gi, đăng ti, truyn ti hoc cung cp thông qua mt trang web, dch v hoc nn tng ca bên th ba (ví d: mt ni dung tuyên b do h to ra li không thc s do chính h to ra);

(13) S dng các chc năng trang web hoc dch v cho các mc đích khác, bao gm c vic li dng các li đ trc li cá nhân;

(14) Can thip hoc vô hiu hóa mi chc năng liên quan đến bo mt ca Trang web hoc Dch v hoc bt k phn nào trong đó, bao gm các Dch v đưc cung cp hoc thông qua bt k nn tng bên th ba nào;

(15) Làm hư hng, vô hiu hóa, phá hoi đi vi Trang web hoc Dch v (bao gm bt c dch v trên hoc thông qua nn tng ca bt c bên th ba nào) hoc gây gánh nng lên Trang web hoc Dch v, bao gm vic truyn ti, phân phi bt k ni dung nào cha Vi-rút hoc mã khác làm hng hoc can thip vào Trang Web hoc Dch v hoc bt k phn nào ca chúng, hoc phn mm, phn cng, thiết b, h thng, d liu hoc thông tin nào khác ca VGM và bt c bên th ba nào.

(16) Tn công bt k máy ch nào liên quan đến Trang web hoc Dch v hoc bt k phn nào ca chúng; hoc c gng can thip vào bt k dch v nào đưc cung cp trên Trang web thông qua bt k nn tng ca bên th ba nào, bao gm hack hoc tn công DOS, c gng can thip vào các máy ch này.

(17) C tình can thip vào hot đng ca trang web hoc bt k nn tng ca bên th ba nào hoc cnh tranh vi ngưi dùng khác đ tn hưng dch v;

(18) Gii mã, dch ngưc, phân tách, đo ngưc k thut hoc mun bng cách thc khác đ c gng ly bt k mã hoc ý tưng hoc thut toán nào ca bt k phn nào ca trang web hoc dch v, bao gm mi dch v đưc cung cp trên hoc thông qua trang web hoc nn tng ca bên th ba;

(19) S dng, phát trin hoc phân phi bt k loi Robot (hoc "Robot"), Spider, tp lnh trái phép, trình quét trái phép hoc trình đc ngoi tuyến hoc bt k hành vi gian ln, li dng mô-đun, robot, hack hoc các hành đng tương t như vy; hoc bt k phn mm trái phép ca bên th ba nào đưc thiết kế đ sa đi, can thip hoc cung cp quyn truy cp t đng đến Trang web hoc Dch v hoc bt k phn nào trong đó; hoc bt k dch v nào đưc cung cp trên nn tng ca bên th ba.

(20) Thiết kế hoc sao chép bt k phn nào ca Trang web hoc Dch v mà không có s cho phép bng văn bn ca VGM;

(21) Mua, bán, giao dch các mt hàng o hoc tài khon ngưi dùng cho các sn phm không phi VGM (bao gm tin mt) và ngưc li;

(22) S dng không đúng cách các dch v h tr k thut ca VGM, bao gm  báo cáo lm dng sai ca Ni dung đăng ti;

(23) Ng ý hoc tuyên b rng bt k công b nào ca bn đu đưc VGM chp thun mà không có s đng ý trưc bng văn bn ca VGM;

(24) Nhn đưc hoc thu thp bt k thông tin nào v bt k ngưi dùng nào ca trang web hoc dch v (bao gm mi dch v đưc cung cp qua nn tng ca bên th ba), bao gm thông tin cá nhân hoc thông tin tài khon khác, bao gm mt khu, đa ch email hoc v trí đa lý;

(25) Sa đi bt k phn nào ca Trang web hoc Dch v cho mc đích cá nhân hoc mang tính thương mi ca bn, bao gm mi dch v đưc cung cp qua bt k nn tng bên th ba nào, bao gm nhưng không gii hn vi các thay đi, điu chnh, giy phép, cp phép hoc dch thut ca Trang web hoc Dch v; hoc

(26) H tr, cho phép hoc khuyến khích bt c bên nào tham gia vào các hot đng trên;

(27) Phát tán hoc lan truyn nhng t không có nghĩa;

Nếu bn vi phm các quy tc ca Tha thun này, VGM có quyn quyết đnh:

(1) Cnh báo bn trưc các vi phm hoc xâm phm Tha thun này;

(2) Đóng, đình ch hoc chm dt tt c hoc mt phn tài khon ca bn;

(3) Buc bn ri khi hoc chm dt kết ni vi trang web hoc dch v;

(4) Chm dt tài khon ca bn tm thi hoc vĩnh vin;

(5) Xóa mi ni dung trong "Tài khon";

(6) Xóa tài khon ca bn;

(7) Trích xut các vt phm o t tài khon ca bn;

(8) Thay đi tên tài khon ca bn hoc bt k ni dung nào trong đó;

(9) Loi b mt nhóm có bn là thành viên hoc loi bn ra khi nhóm;

(10) Khu tr hoc xóa bt k tài sn nào trong tài khon ca bn hoc bt k ni dung nào có trong đó (bao gm kinh nghim, vt phm o, tin o hoc xếp hng); hoc

(11) Các bin pháp khác mà VGM cho là phù hp.

 

6. Din đàn và ni dung đăng ti

Thông qua h thng Trang web và Dch v đưc cung cp bi chúng tôi cũng như bi bên th 3, bn có th truy cp và s dng các din đàn hoc nn tng khác bn cùng nhng ngưi khác có th đăng ti hay truyn bá thông tin(“Din đàn”).

Bng vic đăng ti, chia s và đ li hình nh, biu đ, gi ý sáng to hay ý tưng ngưi dùng, ghi chú, thông tin, đánh giá và các tài liu khác (“Ni dung đăng ti”), bn đng ý trao cho chúng tôi quyn s dng hp pháp trên toàn thế gii. Quyn s dng hp pháp ca chúng tôi bao gm vic đưc đc quyn, đưc cp phép, đưc chuyn nhưng, đưc min phí bn quyn, có quyn trn đi và không th hu ngang trong vic s dng, sao chép, phân phi, sáng to các tác phm liên quan và t chc các hot đng biu din, trình chiếu công cng và trên các phương tin s, ti các đa đim sn xut. Vic sn xut, bán hàng, đ xut bán hàng và nhp liu các ni dung đăng ti phc v cho mc đích kinh doanh hoc mc đích khác ca chúng tôi không cn s cho phép ca bn hay ngưi cung cp tài liu.

 

Bn hiu và đng ý rng chúng tôi không có bt k nghĩa v hay trách nhim pháp lý nào đi vi tài liu bn đăng ti, k c trách nhim v đ tin cy ca tài liu. Bn cũng cn hiu rng trên din đàn s có th có nhng bình lun không chính xác, mang tính công kích, trái pháp lut, gây hiu nhm hoc la đo đưc đăng ti bi nhng khách hàng khác. Chúng tôi không có trách nhim phi xem xét, giám sát hay kim soát vic đăng ti các tài liu. Đng thi, chúng tôi có quyn nhưng không có nghĩa v nhng vic sau: 1. Sa đi, xóa, loi b hay t chi vic đăng ti các tài liu; 2. Chn quyn truy cp ca bn trên din đàn.

 

7. Chm dt Tha thun

Theo quy đnh ca chúng tôi, chúng tôi có quyn chm dt Tha thun này mà không cn thông báo cho bn. Chúng tôi có th chm dt quyn truy cp và s dng tài khon ca bn (bao gm mi ni dung ca tài khon), trang web, dch v, tin o và hàng hóa o, tt c hoc mt phn ca Ni dung đăng ti. Bn hiu rõ và đng ý rng chúng tôi không chu trách nhim vi bn v vic chm dt tài khon ca bn, bao gm nhưng không gii hn bt k khon phí hoc chi phí nào phát sinh t vic s dng và truy cp vào Trang web, Dch v, Tin o, Vt phm o và Ni dung đăng ti.

Chúng tôi có quyn nhưng không có nghĩa v duy trì tài khon (bao gm bt k ni dung nào ca nó), trang web, dch v, tin o, các mt hàng o và các ni dung đăng ti.

Các quy đnh ca 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 s tiếp tc có hiu lc sau khi chm dt Tha thun này.

 

8. Tư cách và tuân th pháp lut

Bn tha nhn rng bn đưc phép s dng và truy cp các trang web hoc dch v ca chúng tôi theo quyn tài phán.

 

9. Sáng to ngưi dùng

Nếu bn gi bt k ý tưng v các chương trình khuyến mãi mi, sn phm mi, trò chơi mi, ng dng mi, công ngh mi hoc quy trình mi ("Sáng to ngưi dùng"), bn đng ý cp cho chúng tôi quyn s dng, sao chép, phân phi, to tác phm phái sinh, biu din công khai toàn cu, không đc quyn, có th cp phép li trong bt k phương tin nào đưc biết đến hoc phát trin sau này, cho bt k mc đích thương mi hoc mc đích nào khác như trưng bày công khai, trưng bày k thut s, sn xut, bán, đ ngh bán, nhp ý tưng ngưi dùng đó mà không phi bi thưng cho bn hoc nhà cung cp các tài liu đã gi. Bn hiu và đng ý rng chúng tôi không chu bt k nghĩa v nào đi vi ni dung sáng to ca bn, bao gm c nghĩa v bo mt.

 

10. S dng tài liu k thut

Bn đng ý trưc rng chúng tôi có quyn ly thông tin phi cá nhân theo các cách sau: Thu thp thông tin phi cá nhân, bao gm thông tin phn cng và phn mm ("Thông tin thiết b"), cho thiết b ca bn, mng hoc bt k phn nào ca chúng cho vic nhn dng hoc các mc đích hp pháp khác. C th, chúng tôi có th s dng thông tin đ xác đnh bt k cá nhân hoc t chc nào không tuân th Tha thun này hoc vi phm chính sách, lut pháp hoc quy đnh.

Đ truy cp và s dng các Trang web và Dch v ca chúng tôi, bn hoàn toàn chu trách nhim cho vic thúc đy, nhn đưc thiết b và mng, và chu bt k khon phí liên quan nào.

 

11. Quyn riêng tư

Đ s dng và truy cp các Trang web và Dch v, chúng tôi có th yêu cu bn gi mt s thông tin cá nhân ca bn. Thông tin cá nhân ca bn s đưc s dng, x lý và bo v theo Chính sách bo mt ca chúng tôi ti https://www.vgm.vn/privacy ("Chính sách bo mt"). Chính sách bo mt quyn riêng tư đưc đưa vào Tha thun này như mt phn ca Tha thun này.

 

12. Khuyến mãi

Đôi khi chúng tôi có th cung cp hoc bt đu các chương trình khuyến mãi ("Khuyến mãi") thông qua trang web hoc dch v ca chúng tôi. Ngoi tr Tha thun này, tt c các chương trình khuyến mãi đu phi tuân theo các quy đnh có liên quan, xin vui lòng đc k. Nếu bn quyết đnh tham gia vào mt chương trình khuyến mãi, bn có th cn cung cp thêm thông tin đ đăng ký, đăng ti hoc cho phép s dng mt s du n sinh hc hoc thông tin khác v bn đ có đưc khuyến mãi.

 

13. Truy cp thông tin

Bn hiu rng bn không đưc phép truy cp và s dng bt hp pháp các Trang web và Dch v ti các khu vc tài phán. Nếu bn chn truy cp hoc s dng Trang web và Dch v bên ngoài Singapore, bn có trách nhim tuân th tt c các quy đnh ca đa phương.

 

14. Vi phm bn quyn

Nếu bn là ch s hu bn quyn hoc thương hiu (hoc đi lý ca ch s hu bn quyn hoc thương hiu) và bn tin rng bt c áp phích, Ni dung đăng ti hoc ni dung khác trên Trang web đã vi phm bn quyn hoc quyn thương hiu ca bn, vui lòng liên h vi chúng tôi qua email: Vgmcsteam@gmail.com.

Nếu bn tin rng bn quyn hoc quyn thương hiu ca bn đã b xâm phm khu vc tài phán không thuc Singapore, các th tc và lut pháp ca khu vc tài phán đó s đưc áp dng.

 

15. Phát hành bên th ba

Trang web hoc dch v ca chúng tôi có th cha các liên kết đến các trang web hoc dch v ca bên th ba. Bn hiu và đng ý rng vic bao gm các liên kết đó không ng ý hay ng ý rng chúng tôi chng thc bt k bên th ba, trang web ca bên th ba hoc bt k hip hi nào chúng tôi có vi các nhà điu hành ca các trang web hoc dch v đó. Trong mi trưng hp, chúng tôi s không chu trách nhim cho bt k thit hi hoc mt mát nào phát sinh t vic bn s dng hoc truy cp vào các trang web hoc dch v đó. Bn hiu và đng ý rng bn s b ràng buc bi các điu khon và điu kin ca bên th ba vn hành Trang web và Dch v.

 

16. Tuyên b khưc t

Các Trang web và Dch v, bao gm nhưng không gii hn bt k bài viết hoc dch v nào thu đưc hoc có sn thông qua Trang web hoc bt k nn tng ca bên th ba nào, đu đưc cung cp "nguyên trng" và không có bt k s bo đm rõ ràng hay ng ý nào khác. Trong phm vi ti đa đưc lut pháp hin hành cho phép, VGM và các chi nhánh, nhà cp phép, nhà cung cp, nhà qung cáo, nhà tài tr và đi lý ca mình có th khưc t mi đm bo, rõ ràng hay ng ý, bao gm nhưng không gii hn đi vi vic s hu mà không vi phm, chính xác; bt c đm bo nào có th phát sinh t quá trình giao dch. VGM và các chi nhánh, nhà cp phép, nhà cung cp, nhà qung cáo, nhà tài tr và đi lý ca VGM s không đm bo rng vic s dng Trang web hoc Dch v ca bn (bao gm nhưng không gii hn bt k vt phm hoc dch v nào đưc cung cp thông qua Trang web hoc bt k nn tng bên th ba) s không b can thip, có li, hoc không bo mt; Trang web hoc Dch v, hoc máy ch Trang web hoc dch v; hoc bt c sn phm, dch v nào trên nn tng ca bên th ba s không b tn công bi vi-rút và các thành phn có hi khác. Không có ý kiến, đ xut hoc tuyên b nào ca VGM hoc các chi nhánh, nhà cp phép, nhà cung cp, nhà qung cáo, nhà tài tr, đi lý, thành viên hoc khách truy cp ca VGM, cho dù đưc thc hin trên trang web, tài liu, nn tng ca bên th ba hay không, đưc đưa ra bt k Đm bo nào. Bn hoàn toàn chu ri ro trưc vic s dng Trang web và Dch v (bao gm nhưng không gii hn bt k dch v nào đưc cung cp thông qua Trang web và nn tng bên th ba) .

 

 

 

17. Gii hn trách nhim

VGM và các công ty con, chi nhánh, nhà cp phép, nhà cung cp, nhà qung cáo hoc nhà tài tr ca VGM; các giám đc, cán b, nhân viên, chuyên gia tư vn, đi lý hoc đi din khác ca chúng tôi s không chu trách nhim cho bt k vn đ gián tiếp, trc tiếp hay ngu nhiên hoc đc bit nào sau đây:

Bt c s tha thun, sơ sut, trách nhim pháp lý, hoc thit hi khác (bao gm nhưng không gii hn tn tht kinh doanh, mt d liu hoc tn tht li nhun) do hoc liên quan đến Trang web và/ hoc dch v liên kết; bao gm mi dch v, tài liu đã gi, mi trang web liên kết hoc đon mã, sn phm hoc dch v nào đưc mua, truy cp hoc s dng thông qua Trang web hoc Nn tng ca bt kì ca bên th ba. Nếu bn không hài lòng vi trang web hoc các tài liu (bao gm mi sn phm hoc dch v đưc cung cp trên trang web hoc nn tng ca bên th ba, tài liu đã gi hoc bt k trang web đưc liên kết nào), bin pháp duy nht ca bn là ngng s dng trang web, tài liu, tài liu đã gi, sn phm, dch v hoc trang web đưc liên kết (nếu có). Tt c các thit hi, tn tht cho VGM trong tha thun, hay các nguyên nhân t tng khác, vi phm (bao gm nhưng không gii hn vic sơ sut), trách nhim pháp lý ti đa đưc tính s thp hơn hai công thc sau: (1) Tng s tin bn np cho VGM trong thi gian mưi hai (12) tháng (nếu có) da trên thi gian truy cp hoc s dng trang web hoc dch v; (2) $ 1.000. Vì mt s đa đim hoc khu vc tài phán không cho phép loi tr hoc gii hn trách nhim đi vi các thit hi do hu qu hoc ngu nhiên, gii hn trên có th không áp dng cho bn. Không có s giao tiếp nào gia bn và đi din VGM có th t b bt k gii hn trách nhim nào theo Tha thun này hoc bt k đm bo b sung nào mà không đưc nêu rõ trong Điu khon. Nhiu khiếu ni không làm tăng s tin thit hi đưc ghi ti đây. Bn đng ý rng các điu khon bi thưng thit hi ca Tha thun này s đưc áp dng ngay c khi các bin pháp khc phc trên không đáp ng nhu cu ca bn.

 

18. S thiếu chính xác

Bn hiu và đng ý rng ni dung trên Trang web hoc Dch v có th không chính xác và có th đưc sa đi hoc thay đi bi các bên th ba mà không cn s đng ý ca chúng tôi. Chúng tôi không tuyên b v tính chính xác các Trang web và Dch v.

 

19. Bo trì h thng

VGM thưng xuyên lên lch ngng hot đng ca h thng cho các Trang web và Dch v đ bo trì và các mc đích khác. Ngoài ra, h thng mt đin không trong kế hoch có th xy ra. Bn đng ý rng VGM s không chu trách nhim cho: (a) s không có sn ca Trang web hoc Dch v; (b) mt thông tin, d liu, giao dch hoc bt k thông tin hoc tài liu nào khác do li h thng đó; (c) Trì hoãn, cung cp sai hoc không cung cp d liu, giao dch hoc bt k thông tin hoc tài liu nào khác do li h thng; (d) bt k bên th ba nào (bao gm nhưng không gii hn bt k công ty hoc máy ch nào lưu tr trang web hoc dch v, bt k nhà cung cp dch v internet, bt k nn tng ca bên th ba hoc bt k cơ s h tng Internet và mng Internet nào) chu nh hưng do thi gian chết gây ra.

 

20. Bi thưng

Bn đng ý bi thưng đ bo v các viên chc, giám đc, đi tác, nhân viên, chuyên gia tư vn, đi lý ca VGM khi mi thit hi, tn tht, trách nhim pháp lý, chi phí, phí (bao gm phí lut sư) cho: (a) Bt k hành vi xâm phm hoc vi phm bn quyn, thương hiu, bí mt thương mi, quyn s hu trí tu hoc các quyn khác ca bt k bên th ba nào bi thông tin mà bn đăng lên, gi đến hoc truyn đến t Trang web hoc Dch v; (b) Hành vi xâm phm hoc vi phm Tha thun này hoc lut pháp, quy đnh hin hành nào; (c) Quyn truy cp và s dng Trang web và Dch v ca bn; (d) Mi vi-rút, phn mm ác tính, chương trình bn đăng, gi hoc truyn đi trong Dch v như sâu máy tính, bom hn gi, chương trình hy b, phn mm gián đip hoc các chương trình lp trình có hi tương t khác và / hoc (e) Bt k thông tin nào cho rng bài đăng, ý tưng ngưi dùng hoc ni dung nào ca bn gi đi đã gây thit hi cho bên th ba, bao gm nhưng không gii hn như ph báng, mt danh tiếng hoc thit hi khác.

 

21. Thông báo

Thông báo ti VGM nên đưc gi ti: vgmcsteam @ gmail.

Chúng tôi s gi thông báo đến đa ch email bn đ li khi bn đăng ký tài khon. Hoc chúng tôi có th gi thông báo đến đa ch (nếu có) mà bn đ li khi đăng ký tài khon.

 

22. B Quyn

Vic VGM không th thc hin hoc thc thi bt k quyn hoc điu khon nào trong Tha thun này không cu thành vic t b quyn hoc quy đnh đó. Vic t b bt k điu khon nào ca Tha thun này s ch có hiu lc nếu nó đưc lp thành văn bn và có ch ký ca VGM.

 

23. Quyn tài phán

Bt k tranh chp nào phát sinh t hoc liên quan đến Tha thun này, bao gm mi câu hi liên quan đến vic thành lp, hiu lc hoc chm dt, s đưc gi đến Trung tâm Trng tài Quc tế Singapore ("SIAC") và theo Quy tc Trng tài ca Trung tâm Trng tài Quc tế Singapore có hiu lc ti thi đim đó ( "Quy tc SIAC"), đưc coi là mt phn ca Điu khon này, và nm trong phn Tham kho ca Tha thun này.

 

24. Thi hiu pháp lý

Tt c các khiếu ni hoc hành đng phát sinh dưi Tha thun này s đưc thc hin trong vòng mt năm k t ngày xy ra tranh chp.

 

 

25. Hiu lc tng phn

Nếu bt k điu khon nào ca Tha thun này b coi là không hp pháp, không hp l hoc không th thc thi đưc vì bt k lý do nào, thì Điu khon đó s đưc coi là có th tách ri khi Tha thun này và s không nh hưng đến hiu lc và kh năng thc thi ca bt k Điu khon nào còn li.

 

26. Chuyn nhưng

Nếu không có s đng ý trưc bng văn bn ca VGM, bn không đưc phép chuyn nhưng các điu khon, quyn và giy phép liên quan đưc cp theo Tha thun này, nhưng VGM có th t do chuyn nhưng mi quyn và giy phép có liên quan đưc cp theo Tha thun này mà không b hn chế.

 

27. Tính toàn vn ca Tha thun

Tha thun này là toàn b Tha thun v ni dung chính trong bn Tha thun gia bn và chúng tôi, và đưc thay thế cho tt c nhng Tha thun ming hoc văn bn có liên quan đến các vn đ phát sinh đng thi hoc trưc đó gia bn và VGM.

 

28. Khác

Tha thun này không c gng to mi quan h gia bt k đi lý, đi tác, liên doanh, qun lý, nhân viên và ngưi nhưng quyn. Bt k tiêu đ hoc điu khon nào trong Tha thun này đưc cung cp ch cho s thun tin và không có điu khon hoc quy đnh nào ca Tha thun này có th đưc xác đnh hoc hiu theo bt k cách nào khác. Vic thc hin Tha thun này ca VGM s tuân th lut pháp và th tc pháp lý hin hành. Không có gì trong Tha thun này có th làm nh hưng đến vic tuân th nhà nưc, tòa án và các yêu cu thc thi pháp lut đi vi vic s dng Trang web, Dch v ca bn (bao gm nhưng không gii hn thông tin đưc cung cp qua nn tng ca bên th ba) và quyn s dng bt k thông tin nào đưc cung cp hoc thu thp cho vic s dng đó ca VGM. Tha thun này và bn sao giy ca bt k thông báo nào đưc gi đi bng đin t s đưc đưa vào các th tc hành chính hoc tư pháp da trên Tha thun này hoc văn bn liên quan đến Tha thun này, có điu kin và phm vi áp dng tương t như các tài liu và ghi chép ca các dch v khác đưc to ra và bo lưu dưi hình thc văn bn bng giy lúc ban đu. Các bên đng ý rng tt c các thông tin liên quan đến Tha thun này phi đưc viết bng tiếng Anh.

Mi thông báo ti VGM đu có th đưc gi ti:

vgmcsteam@gmail.com